Obchodní podmínky

I. Použití Obchodních podmínek

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.originalatok.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.originalatok.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.originalatok.cz je společnost Cosmetics ATOK International s.r.o., se sídlem Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 25027921, DIČ: CZ25027921, tel: 475 501 348 nebo 602 667 860, e-mail: info@originalatok.cz, zapsána v obchodním rejstříku odd. C/13075, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a to ve vztahu, kdy je kupujícím fyzická osoba v postavení spotřebitele smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případech, kdy mezi prodávajícím a kupujícím jsou sjednána písemně v kupní smlouvě ujednání, která jejich vztahy upravují odchylně od těchto podmínek, mají taková zvláštní ujednání kupní smlouvy před těmito obchodními podmínkami přednost. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky aktualizovat, práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozích Obchodních podmínek tím však nejsou dotčena.

Tyto obchodní podmínky se výslovně nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Vymezení pojmů pro účely těchto OP

Spotřebitelská smlouva
smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Prodávající - dodavatel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu produkty nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.

Kupující – velkoodběratel/podnikatel
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to právnická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito produkty nebo službami. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícími – podnikateli řeší obchodní podmínky pro podnikatele.

Podnikatel
za velkoobchodní ceny může zboží objednávat kupující po předchozí registraci na velkoodběratele. Vellkoodběratelem se může stát kupující, který vlastní živnostenský list a vykonává činnost v oboru: kosmetika, masáže, pedikúra, kadeřnictví, činnost v oboru zdravotnictví a lázeňství, koncese lékař/veterinář, lékárna, bioprodejna, prodejna zdravé výživy, fitness, wellness, solária, solné jeskyně, mateřská centra, centra podobného zaměření a příbuzné obory, kurzy a lektorská činnost v příbuzných oborech. V případě živnosti vydané na předmět činnosti nákup a prodej si společnost Cosmetics ATOK International s.r.o. vyhrazuje právo neudělit statut velkoodběratele. Tuto skutečnost je povinen prodávající kupujícímu sdělit.

Předmět prodeje
předmětem kupní smlouvy jsou kosmetické přípravky, éterické oleje, rostlinné oleje, vitaminy a potravinové doplňky společnosti Cosmetics ATOK International s.r.o., dále doplňkové zboží, informační a propagační materiály a literatura vztahující se k předmětům prodeje (dle aktuální internetové nabídky).

III. Uživatelský účet

Kupující je oprávněn si zřídit na základě registrace na webové stránce prodávajícího svůj uživatelský účet za podmínky, že uvede správně a pravdivě všechny požadované údaje. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží i bez zřízení uživatelského účtu a registrace přímo z webového rozhraní obchodu.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Do svého rozhraní kupující přistupuje na základě své registrace a odtud může objednávat zboží. Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem, pokud kupující umožní přístup třetím osobám, odpovídá za veškerou újmu, která tím kupujícímu vznikne. Za nesprávnost údajů, které při registraci kupující uvedl, popřípadě za skutečnost, že je neaktualizoval, nese odpovědnost kupující.

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, který nebyl použit k nákupu déle než 12 měsíců a účet kupujícího, který porušil své povinnosti ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Uzavírání kupní smlouvy

Prezentace zboží umístěná kupujícím na webové rozhraní obchodu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít vždy kupní smlouvu ohledně všech položek v této prezentaci umístěných. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje základní informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním každé objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zejména s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslání objednávky se považuje za právní jednání kupujícího, který v objednávce nezaměnitelně identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a odeslání objednávky se považuje pro prodávajícího a kupujícího za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných a jako povinné označených údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce a prohlášení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Prodávající bez zbytečného odkladu po doručení objednávky toto doručení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na druhu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronickou poštou, písemně či telefonicky). Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

K uzavření kupní smlouvy dochází doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že v době uzavření smlouvy některý z požadavků uvedených kupujícím v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Takto změněná nabídka ze strany prodávajícího se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až tehdy, když kupující prostřednictvím elektronické pošty potvrdí změněnou objednávku.

Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vznikají kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednávkou zboží a uzavřením kupní smlouvy ( např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující ze svého.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

V. Kupní cena za zboží

Kupní cenou se rozumí cena označená jako Cena s DPH. Ceny zboží se řídí vždy platným ceníkem vydaným společností Cosmetics ATOK International s.r.o., pokud není sjednáno jinak. Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad. Aktuální ceník zboží naleznete zde.

Zákazníkům mohou být poskytovány slevy mimořádné slevy (vánoční, akční apod.), které budou prodávajícím vyhlášeny. Skutečnost, zda se slevy v konkrétním případě sčítají či nikoliv bude vždy prodávajícím uvedena při vyhlášení akce.

Kromě ceny zboží je kupující povinen uhradit také náklady spojené s dodáním zboží a to balné, poštovné, popřípadě jiné dopravné ve výši uvedené na objednávkovém formuláři. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady dodání uvedené na webovém rozhraní prodávajícího platí pouze pro dodávky na území České a Slovenské republiky, úhrada za dodání do jiných států musí být smluvena zvlášť.

VI. Platební podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) – převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou.

Zaplacením se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Při placení v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy a termín splatnosti bude uveden v daňovém dokladu nebo jiným vhodným a prokazatelným způsobem sdělen kupujícímu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze, a to pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má poté právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech ( např. pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, nebo sjednáno v těchto OP vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Platby v hotovosti se řídí těmito pravidly:

V hotovosti se platí při způsobu placení na dobírku při převzetí od přepravce. Při dopravě zboží prostřednictvím společnosti PPL může kupující platit v hotovosti i kartou. Při dopravě zboží prostřednictvím České pošty je možná pouze platba v hotovosti.

V hotovosti se platí cena zboží při platbě a osobním odběru zboží ve firemních prodejnách. V sídle společnosti Cosmetics ATOK International s.r.o. - provozovna prodávajícího, Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem a také v kamenné prodejně v centru Ústí nad Labem, Mírové náměstí 66/18, 400 01 Ústí nad Labem.  Současně lze platit i platební kartou.

Platby platební kartou se řídí těmito pravidly:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Platba platební kartou je možná v případech placení výše uvedených ( platby v hotovosti). Dále je možné platbu provést i přes platební bránu PayPal nebo PayU. K tomu je zapotřebí karta, která umožňuje platby na internetu a zároveň musí být pro tento druh placení aktivována. Při platbě se řídí kupující pokyny poskytovatele této služby. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné problémy či újmy, které mohou vzniknout kupujícímu při tomto způsobu placení.

Pro platbu bezhotovostní bankovním převodem se cena zboží hradí na účet prodávajícího číslo 89330267/0100 u KB a.s. u dodávek na území České republiky a na účet číslo 4040237801/3100 u Prima banka Slovensko a.s. u dodávek na území Slovenské republiky.

Kupující je povinen uvést i variabilní symbol platby, kterým je číslo příslušné objednávky/faktury. Zboží bude zasláno po připsání platby na účet prodávajícího.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pokud se nejedná o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze podle obecně závazného předpisu od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí další ustanovení těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, má prodávající právo vůči kupujícímu na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

VIII. Dodání zboží

V případě, že je sjednáno dodání zboží přepravcem, pak prodávající zboží expeduje v pracovních dnech zpravidla do tří pracovních dnů (na území Slovensko do čtyř pracovních dnů) ode dne přijetí objednávky. Objednané zboží je kupujícímu předáno v den předání zboží přepravcem. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravcem společností. Místem dodání zboží je adresa udaná odběratelem v objednávce. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Pokud byl způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Pokud z důvodů na straně kupujícího je nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

UPOZORNĚNÍ: U objednávek obsahujících speciální výrobky, např. výrobky o nestandardním objemu, se prodlužuje doba expedice (předání zboží přepravní firmě) na pět pracovních dnů. K prodloužení doby dodání zboží může docházet také v období prodávajícím vyhlášených akcí a mimořádných slev.

Způsob dodání zboží:

Zásilkovna

Zásilkovna – Česká republika

 • platba předem 69 Kč

 • dobírka +20 Kč (89 Kč)

Zásilkovna – Slovensko

 • platba předem 4 €

 • dobírka +1 € (5 €)

Česká pošta (Balík do ruky)

Česká pošta – platba předem 79 Kč
Česká pošta – platba na fakturu (pouze pro velkoodběratele/podnikatele) 79 Kč
Česká pošta – dobírka 119 Kč
Česká pošta – při objednávce nad 2000 Kč ZDARMA (3000 Kč velkoodběratelé)

O možnostech vyzvednutí zásilky na vybrané poště je kupující informován prostřednictvím SMS nebo emailem již v den odeslání zásilky a znovu v okamžiku uložení zásilky na poště. Prostřednictvím webového formuláře na www.ceskaposta.cz/zmenadispozice si může kupující v den odeslání změnit poštu, kde si chce zásilku vyzvednout. Odkaz pro sledování zásilky nalezne kupující prostřednictvím On-line sledování balíku České pošty. Pokud si nevyzvedne kupující nevyzvedne zásilku do 7 dní, je automaticky odesílána zpět. Za opětovné zaslání účtuje prodávající poštovné. Kupující také může využít aplikaci České pošty pro chytré telefony (iPhone, Android), která umožňuje sledování zásilky nebo vyhledání pošty.

Služba Balík do ruky
Česká pošta garantuje doručení balíku přímo do rukou adresáta již následující pracovní den. Adresát je informován o převzetí balíku do přepravy prostřednictvím SMS nebo e-mailem. V ceně služby je zahrnuta odpovědnost za obsah balíku až do výše 50 000 Kč. V případě nepřítomnosti adresáta na uvedené adrese je balík uložen na blízké poště, kde si ho může vyzvednout, kdykoli se mu to hodí. Na přání odesílatele může být zásilka podaná v pátek dodána v sobotu. V lokalitách s prodlouženou dobou doručování máte možnost, nechat si zásilku doručit až do večerních hodin.

Společnost PPL

PPL – Česká republika
PPL – platba předem 89 Kč
PPL – platba na fakturu (pouze pro velkoodběratele) 89 Kč
PPL – dobírka 109 Kč
PPL – při objednávce nad 2000 Kč ZDARMA (3000 Kč velkoodběratelé).

PPL – Slovensko
PPL – platba předem 7 €
PPL – platba na fakturu 7 € (pouze pro velkoodběratele)
PPL – dobírka 9 €
PPL – při objednávce nad 115 € ZDARMA (145 € velkoodběratelé/podnikatelé)

V den předání zásilky přepravci PPL je kupující informován prodávajícím emailem. Společnost PPL zásilku na území České republiky doručí již následující pracovní den, dodání na Slovensko trvá 2 pracovní dny. Řidič bude v den doručení telefonicky kupujícího kontaktovat, aby domluvil podrobnosti předání, oznámí přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka vám bude standardně doručena v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení bude zanecháno oznámení a doručující pracovník se pokusí doručit zásilku ještě jednou následující pracovní den. Při opětovném nezastižení bude kupujícímu zanecháno oznámení o uložení zásilky na depu přepravce. Odkaz pro sledování zásilky nalezne kupující na On-line sledování balíku PPL Sledovat zásilku a zjistit potřebné informace lze i pomocí chytrých telefonů díky aplikacím iPhone a Android.

Osobní odběr zdarma ve firemní prodejně:

ÚSTÍ NAD LABEM centrum (Mírové náměstí 66/18, PO-PÁ: 9.00-17.00, přestávka: 13.00-13.30)

Zvláštní způsob dodání zboží

Na přání kupujícího lze smluvit jiný způsob dopravy, to však na jeho náklady i nebezpečí.

Doporučení: Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti přepravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

IX. Vady dodávky a reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Při výrobě preparátů Original ATOK jsou používány ty nejkvalitnější rostlinné a éterické oleje, naprostým tabu pro nás zůstávají ropné deriváty (jako např. vazelína, parafín). Vzhledem přírodnímu původu obsažených látek, může u jednotlivých preparátů docházet k barevným či chuťovým rozdílům i odlišnostem vůně. Častým jevem je také zákal výrobků, zejména tam, kde jsou při výrobě používány rostlinné oleje lisované za studena. Tyto jevy jsou však naprosto přirozené, v žádném případě nemají vliv na kvalitu ani účinnost preparátu a nemohou být tedy důvodem k odstoupení od smlouvy a ani reklamace.

Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení přiměřených skladovacích podmínek pro preparáty značky Original ATOK (výrobce: Cosmetics ATOK International s.r.o.), a to zejména: uchovávat preparáty při pokojové teplotě, na suchém místě, bez teplotních výkyvů. Preparáty chraňte před slunečním zářením a mrazem. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním kupujícím.

Shodou s kupní smlouvou podle prvního odstavce se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Pokud je na zboží vyznačeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě použitelnosti, je kupující povinen respektovat tuto dobu spotřeby. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s jeho potvrzenou objednávkou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď dodáním správného množství, výměnou věci, nebo, připouští –li to povaha věci, její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Adresa sídla společnosti: Cosmetics ATOK International s.r.o., Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem.

Kontaktní osoba pověřená reklamačním řízením: Iveta Bajzíková, email: reklamace@originalatok.cztel.: +420 475 501 202 nebo +420 725 515 981

Provozní doba: 7:00 - 15.30 (v pracovní dny)

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován telefonicky či emailem (nedojde-li k osobní reklamaci zboží). Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií nákupního/prodejního dokladu a s dopisem obsahujícím stručný popis vady, nedohodne-li se kupující s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Ochrana osobních dat - GDPR

Prodávající plní dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (dále jen GDPR), svou informační povinnost související se zpracováním osobních údajů vůči kupujícímu v odděleném dokumentu Zásad zpracování osobních údajů.

XII. Obaly

Prodávající ujišťuje, že veškeré obaly splňují požadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na etiketě je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku, a tvoří tak jeho nedílnou součást. Na štítku s čárovým kódem je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku. Prodávající prohlašuje, že jakožto dovozce obalů má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění dle §13 odst. 1c) zákona o obalech se společností EKO-KOM a. s., pod klientským číslem F05010004.

XIII. Doručování, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující odesláním objednávky souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Prodávající plní dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 (dále jen GDPR), svou informační povinnost související se zpracováním osobních údajů vůči kupujícímu v odděleném dokumentu Zásad zpracování osobních údajů.

Veškerá oznámení, která se týkají vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany (u prodávajícího na adresu jeho sídla) a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

XIV. Závěrečná ustanovení

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy neupravená těmito obchodními podmínkami (či jinými podmínkami či řády prodávajícího) se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pokud je některé ustanovení těchto OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení na jeho místo nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Změny a doplňky kupní smlouvy nebo obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla společnosti: Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem, adresa elektronické pošty: info@originalatok.cz, kontaktní telefon: +420 475 501 348.

 

Tyto Obchodní podmínky společnosti Cosmetics ATOK International s.r.o., nabývají účinnosti 1. 11. 2021.