Milí zákazníci, po dobu letních prázdnin bude firemní prodejna v sídle firmy otevřena každý všední den od 7:00 do 16:00 hodin. Krásné léto přeje tým Original ATOK.

Obchodní podmínky pro podnikatele

Dále uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1721 a následujících občanského zákoníku postup při uzavírání kupních smluv mezi společností Cosmetics ATOK International s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, a to včetně všech právních vztahů vzniklých z této smlouvy. V případech, kdy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřena písemně ujednání, která jejich vztahy upravují odchylně od těchto podmínek, mají taková zvláštní ujednání před těmito obchodními podmínkami přednost.

PŘEDMĚT PRODEJE (ZBOŽÍ)

Předmětem kupní smlouvy jsou kosmetické přípravky, éterické oleje, rostlinné oleje, vitaminy a potravinové doplňky společnosti Cosmetics ATOK International s.r.o., dále doplňkové zboží, informační a propagační materiály a literatura vztahující se k předmětům prodeje.

PRODÁVAJÍCÍ

Cosmetics ATOK International s.r.o.
sídlem Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem
Zapsána v obchodním rejstříku odd. C/13075, vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem
IČ: 25027921, DIČ: CZ25027921
Zastoupena jednatelkou společnosti paní Anastazií Skopalovou.

KUPUJÍCÍ

Kupujícími jsou podnikatelé, tedy právnické i fyzické osoby, jež samostatně vykonávají na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje o své osobě, popřípadě další údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech – prostřednictvím vyplněné registrace na www.originalatok.cz. Kupující se zavazuje poskytnout pravdivé a aktuálně platné údaje. Rizika a důsledky spojené s tím, že kupující sdělil prodávajícímu údaje nepravdivé nebo jinak neodpovídající skutečnosti, nese výlučně kupující a nemůže rozpor s takto sdělenými údaji prodávajícímu namítat.

STATUT PODNIKATELE

Pro účely smluvního vztahu dle těchto obchodních podmínek prodávající z kategorie podnikatelů obecně vyčleňuje osoby, kterým uděluje Statut Podnikatele. Kupujícím se statutem Podnikatele je kupující, který splňuje některé z níže uvedených podmínek:
1. Vykonává činnost v oboru kosmetika, masáže, pedikúra, kadeřnictví, činnost v oboru zdravotnictví a lázeňství, koncese lékař/veterinář, lékárna, bioprodejna, prodejna zdravé výživy, fitness, wellness, solária, solné jeskyně, mateřská centra, centra podobného zaměření a příbuzné obory, kurzy a lektorská činnost v příbuzných oborech.
2. V případě živnosti vydané na předmět činnost nákup a prodej si společnost Cosmetics ATOK International s.r.o. vyhrazuje právo neudělit statut podnikatele. Tuto skutečnost je povinen prodávající kupujícímu sdělit.

SLEVY PRO KUPUJÍCÍ SE STATUTEM PODNIKATELE

Základní sleva pro kupujícího činí pro první kalendářní pololetí 25 %. Sleva je počítána z maloobchodní ceny (vyjma doplňkového zboží a výrobků třetích stran, kde prodávající určuje slevu individuálně).
Výše slevy se odvíjí od výše obratu kupujícího za uplynulé kalendářní pololetí, a to bez DPH.
Sleva může být navýšena již v průběhu kalendářního pololetí. Pokud faktury nebo jejich součet překročí limit vyšší slevové skupiny, je kupující přesunut do vyšší slevové skupiny odpovídající celkové částce. Podmínkou pro posun do vyšší slevové skupiny je zaplacení všech faktur a bezdlužnost kupujícího.
Dle výše zjištěného obratu je kupující zařazen do jedné z níže uvedených slevových skupin. Datum pro výpočet obratu a případné zařazení do nové slevové skupiny je: 30. 6. a 31. 12, vždy v daném kalendářním roce.
Společnost Cosmetics ATOK International s.r.o. si vyhrazuje právo zamítnout žádost o zařazení mezi kupující se Statutem Podnikatele, a to bez udání důvodu. Rovněž si společnost vyhrazuje právo zrušit, či změnit systém slev pro kupující, a to buď zcela, nebo jen u konkrétního kupujícího.

V případě dodržení výše uvedených podmínek náleží kupujícímu následující slevy :

VÝŠE SLEVY
v % z maloobchodní ceny
FAKTUROVÁNÝ OBRAT
za kalendářní pololetí v Kč (bez DPH)
sleva 15 % do 2 499,– Kč
sleva 20 % více než 2 500,– Kč
sleva 25 % více než 7 000,– Kč
sleva 30 % více než 28 000,– Kč
sleva 35 % více než 110 000,– Kč

 

Upozornění pro provozovatele eshopů:
Kupující se Statutem Podnikatele, kteří prodávají sortiment Original ATOK prostřednictvím svých e-shopů, nesmí v rámci svých placených kampaní (PPC) cílit na registrované značky v majetku prodávajícího (ATOK, ORIGINAL ATOK apod.). V případě, že bude docházet k porušování tohoto pravidla, bude příslušnému kupujícímu snížena slevová skupina na nejnižší.

VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva vzniká okamžikem přijetí náležitě učiněné objednávky kupujícího prodávajícím.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce, a může být předána písemně, osobně, poštou, elektronickou poštou, telefonicky, na níže uvedené kontakty či prostřednictvím e-shopu www.originalatok.cz. Příjem objednávek formou SMS není akceptován. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro podnikatele a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

PÍSEMNĚ: Cosmetics ATOK International s.r.o.
Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem
E-OBCHOD: www.originalatok.cz
E-MAILEM: objednavky@originalatok.cz
TELEFONICKY:
Pevná linka – 475 501 348
Mobilní linky – 602 667 860, 608 063 204, 603 157 493
(předčíslí pro volání ze Slovenska: 00 420)
OSOBNĚ: V sídle společnosti Cosmetics ATOK International s.r.o., Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem
(každý všední den od 7.00 do 15.30 hodin).

DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech zpravidla do tří pracovních dnů (na Slovensko do čtyř pracovních dnů) ode dne přijetí objednávky.
Objednané zboží je kupujícímu předáno v den předání zboží přepravní společnosti. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravní společností. Místem dodání zboží je adresa udaná kupujícím v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
UPOZORNĚNÍ: U objednávek obsahujících výrobky o objemu nad 250 ml, se prodlužuje doba expedice (předání zboží přepravní firmě) na pět pracovních dní.
K prodloužení doby dodání zboží může docházet také v období prodávajícím vyhlášených akcí a mimořádných slev.

CENY

Kupní cenou se rozumí cena označená jako cena s DPH. Ceny zboží se řídí vždy platným ceníkem vydaným společností Cosmetics ATOK International s.r.o., pokud není sjednáno jinak.
Prodávající doporučuje kupujícím dodržovat doporučené maloobchodní prodejní ceny.
V případě snižování prodejní ceny, klamných tvrzení a nekalých podnikatelských praktik, může prodávající přistoupit k přehodnocení výše slevy vztahující se k aktuální slevové skupině a slevovou skupinu bez náhrady kupujícímu snížit či zrušit. A to bez ohledu na plnění stanovených odběrových limitů.
Aktuální ceník zboží je k nalezení na adrese www.originalatok.cz

PLATBA ZA ZBOŽÍ 

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) – převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
V mimořádných případech si prodávající vymezuje právo požadovat platbu předem.
Kupní cenu za předané zboží je možné uhradit v hotovosti, dobírkou nebo převodním příkazem na účet prodávajícího. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží na fakturu povinen uhradit cenu dodaného zboží do data splatnosti, které činí 14 dní ode dne vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění – kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s placením ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

PODNIKATELÉ

Kupní cenu za předané zboží je možné uhradit v hotovosti, dobírkou nebo převodním příkazem na účet prodávajícího. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je kupující při odběru zboží na fakturu povinen uhradit cenu dodaného zboží do data splatnosti, které činí 2 týdny ode dne vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění – kupní ceny je kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KB – 89330267/0100 (pro platbu v CZK)
KB – 89170267/0100 (kurzy aromaterapie)
KB – 123-3668470217/0100 (pro platbu v USD)
KB – 89410267/0100 (pro platbu v EUR)
Při úhradě faktur zvolte, prosím, SEPA platbu.
IBAN: CZ13 0100 0000 0000 8941 0267
SWIFT: KOMBCZPP

ZPŮSOB A CENA DODÁNÍ ZBOŽÍ

Podnikatelé – Česká republika

ZÁSILKOVNA – platba předem 69 Kč
ZÁSILKOVNA – platba na fakturu 69 Kč
ZÁSILKOVNA – dobírka 40 Kč

PPL – platba předem 99 Kč
PPL – platba na fakturu 99 Kč
PPL – výdejní místo – 69 Kč
PPL – dobírka 40 Kč

Česká pošta Balík do ruky – platba předem 99 Kč
Česká pošta Balík do ruky – platba na fakturu 99 Kč
Česká pošta Balík na poštu – platba předem 89 Kč
Česká pošta Balík na poštu – platba na fakturu 89Kč
Česká pošta – dobírka 40 Kč
Česká pošta Balíkovna – 69 Kč

Při objednávce zboží nad 3000 Kč včetně DPH* hradí poštovné firma Cosmetics ATOK International s.r.o., tedy prodávající.

Osobní odběr:
v sídle společnosti Cosmetics ATOK International
(Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem)

Podnikatelé – Slovenská republika

ZÁSILKOVNA – platba předem 4 €
ZÁSILKOVNA – platba na fakturu 4 €
ZÁSILKOVNA – dobírka 2 €

PPL – platba předem 8 €
PPL – platba na fakturu 8 €
PPL – dobírka 2 €

Při objednávce nad 145 € včetně DPH* hradí poštovné firma Cosmetics ATOK International s.r.o., tedy prodávající.
* Konečná cena po odečtení rabatu a slev

DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K OBJEDNANÉMU ZBOŽÍ

Prodávající dodá spolu se zbožím vždy jeden výtisk faktury – daňového dokladu, na základě níž je kupující povinen zaplatit kupní cenu dle výše stanovených podmínek pokud zvolil platbu se splatností.

OBALY

Prodávající odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonem stanovené požadavky. Na etiketě je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku, a tvoří tak jeho nedílnou součást.
Na štítku s čárovým kódem je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku. Prodávající prohlašuje, že jakožto dovozce obalů má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění dle §13 odst. 1c) zákona o obalech se společností EKO-KOM a. s. pod klientským číslem F05010004.

REKLAMACE

Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po jeho převzetí. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, či zjevných vad zboží je povinen neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží reklamovat u prodávajícího, jinak ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.

LHŮTY PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může uplatnit reklamaci v místě nákupu nebo přímo v sídle společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou či elektronickou poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nejlépe fakturou (daňovým dokladem).
Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího, spolu s kopií faktury a s průvodním dopisem obsahujícím stručný popis vady, nedohodne-li se kupující s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

ADRESA PRODÁVAJÍCÍHOPRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE JE:

Cosmetics ATOK International s.r.o.,
Přemyslovců 653/24, 400 07 Ústí nad Labem

KONTAKTNÍ OSOBA POVĚŘENÁ REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍM:

Iveta Bajzíková, email: reklamace@originalatok.cz,
tel.: +420 475 501 202 nebo +420 725 515 981

PROVOZNÍ DOBA:

7:00–15:30 (v pracovní dny)
O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován telefonicky či emailem (nedojde-li k osobní reklamaci zboží).
O způsobu vyřízení reklamace rozhodne pověřený pracovník prodávajícího.
Pověřený pracovník prodávajícího je povinen informovat kupujícího o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy (vztahuje se pouze na zboží třetích stran, které má prodávající v nabídce) a o době jejího trvání.
Pokud kupující uplatní některá z práv vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, nedohodne-li se s pověřeným pracovníkem písemně jinak.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Strany si sjednaly, že případný soudní spor bude probíhat před Okresním soudem v Ústí nad Labem (místní příslušnost soudu).

Tyto Obchodní podmínky pro podnikatele společnosti Cosmetics ATOK International s.r.o. nabývají účinnosti dnem 8.7.2024.

Vůči jednotlivým kupujícím jsou pak závazné okamžikem jejich odsouhlasení při předání jejich první objednávky.

 

Obchodní podmínky pro podnikatele a velkoobchodní cenik ke stažení ZDE